Siekiant pagerinti paslaugos kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (Angl. Cookies)

Paslaugų teikimo sąlygos

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 
Elektroninės Vizijos, MB, adresas Tilžės 74 - 324, Šiauliai, įmonės kodas 303131520, (toliau vadinama Vykdytoju), kurią atstovauja Vadovas Linas Karickas, ir užsakovo įmonės pavadinimas arba vardas pavardė ir kiti duomenys adresas kodas ir t.t., kurią atstovauja PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ, pasirašė šią Sutartį:
 

1. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. „Darbas“ ar „Darbai“, „Programinė įranga“ reiškia tai, ką Vykdytojas turi nupirkti, sukurti, įdiegti ir atiduoti į eksploataciją.
1.2. „Turinio valdymo sistema“ (TVS) reiškia interneto svetainės ir/ar elektroninės parduotuvės valdymo priemones, kurias Vykdytojas įsipareigoja pagal šią Sutartį pateikti Užsakovui.
1.3. „Svetainės priegloba“, neribotame serveryje suteikta svetainės talpinimo vieta su nukreiptu į serverį Domenu.
1.4. „Domenas“, internetinis adresas kuriuo bus pasiekiama Vykdytojo, Užsakovui suteikta Programinė Įranga viešam naudojimui.
1.5. „Darbinis adresas“, internetinis adresas, kuriame vyksta Vykdytojo atliktų Darbų demonstracija, Užsakovas talpina informaciją, kuri vėliau bus prieinama viešai.
1.6. „Klaida“ reiškia diegimo ir garantinio laikotarpio procese nepastebėtas arba dėl Vykdytojo kaltės atsiradęs Programinės Įrangos funkcionalumo neatitikimas Užsakovo suformuotiems ir Šalių suderintiems reikalavimams. Klaidų taisymo laikotarpis apibrėžiamas atskiru susitarimu, per artimiausias 24 darbo valandas.
1.7. „Valandiniai įkainiai“ – valandos darbo kaina galiojanti tai dienai ir Vykdytojo skelbiama, išskyrus tuos atvejus, kai tarp Šalių yra pasirašyta Priežiūros sutartis keičianti tvarką bei įkainius.
1.8. „Papildomi reikalavimai“ reiškia papildomai atliekamus darbus dėl Užsakovo pageidavimo. Šie darbai numatomi atskirai, raštu (įskaitant el. paštu), už papildomą mokestį pagal Valandinius įkainius. Atitinkamai keičiamas Darbų pridavimo terminas.
1.9. „Konsultacija“ reiškia informavimą telefonu ar el. paštu, kaip pasiekti norimą rezultatą, naudojant esamas Programinės Įrangos galimybes. Konsultacijų metu Vykdytojas neatlieka turinio administravimo jeigu tai nėra atskirai suderinta, ir yra laikoma Papildomais reikalavimais.
1.10. „Garantinis aptarnavimas“ reiškia Klaidų taisymą, atsiradusių dėl netikslaus Programinės Įrangos funkcionalumo, apibrėžto šioje Sutartyje, įgyvendinimo. Taisymas vykdomas Vykdytojo sąskaita per numatytą laiką. Dėl Užsakovo kaltės atsiradusias Programinės Įrangos darbo klaidas Vykdytojas taiso Užsakovo sąskaita pagal Valandinius įkainius.
1.11. „Minimalus paslaugų teikimo laikotarpis“ tai laikotarpis kuris nurodomas www.svetainiu-nuoma.lt prie kiekvienos pasirenkamos paslaugos atskirai.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Vykdytojas teikia Užsakovui, sistemoje www.svetainiu-nuoma.lt Užsakovo pasirinktas paslaugas.
2.2. Užsakovas gali naudotis paslaugomis mokėdamas mokestį, pagal įkainius ir pasirinktus mokėjimo terminus, kurie yra viešai skelbiami www.svetainiu-nuoma.lt prie kiekvienos pasirenkamos paslaugos.
2.3. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui suteikti visą reikiamą informaciją, būtiną Darbams atlikti, priimti Darbus ir sumokėti Sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka.
2.4. Programinė Įranga  yra Vykdytojo sukurta ar įsigyta iš trečiųjų šalių ir priklauso Vykdytojui nuosavybės teise.
2.5. Sutartis įsigalioja Užsakovui apmokėjus išankstinę sąskaitą už Užsakovo pasirinktas paslaugas, išrašytą pagal Užsakovo pasirinktą mėnesinį ar metinį mokėjimo būdą ir galioja iki apmokėto laikotarpio pabaigos.
2.6. Sutartis pratęsiama Užsakovui apmokėjus išankstinę sąskaitą, išrašytą pagal Užsakovo pasirinktą mėnesinį ar metinį mokėjimo būdą, pirmajam, apmokėtam laikotarpiui pasibaigus.
2.6. Mažiausias paslaugų užsakymo laikotarpis bei jų įkainiai yra viešai prieinami ir nurodomi interneto svetainėje www.svetainiu-nuoma.lt.


3. VYKDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI


3.1.  Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui paslaugas pagal sąlygas nurodytas šioje Sutartyje už, paslaugų užsakymo metu, nurodytą mokestį.
3.2. Vykdytojas įsipareigoja, gavęs mokėjimą pagal išrašytą išankstinę sąskaitą, per dvi darbo dienas įdiegti Programinę Įrangą „Darbiniame adrese“ ir suteikti Užsakovui prisijungimą prie „Programinės Įrangos“ administravimo dalies, informacijai talpinti.
3.3. Vykdytojas įsipareigoja, teikti Konsultacijas informacijos talpinimo Programinėje Įrangoje klausimais.
3.3. Užsakovui patvirtinus, jog į Programinę Įrangą įvesta informacija yra tinkama viešam publikavimui, perkelti Programinę Įrangą  į viešai prieinamą, Užsakovui suteiktą  arba užsakovo pateiktą Domeną.
3.4. Vykdytojas įsipareigoja siųsti išankstinio mokėjimo sąskaitas bei sąskaitas faktūras Užsakovui elektroniniu būdu.
3.5. Vykdytojas turi teisę kaupti Programinės Įrangos statistiką rinkodaros tikslais, bet neturi teisės jos skelbti.
3.6. Vykdytojas turi teisę neteikti jokių paslaugų arba Konsultacijų, jeigu Užsakovas nesilaiko savo įsipareigojimų.
3.7. Vykdytojas turi teisę tinklalapio sprendime pateikti tekstinę nuorodą į Vykdytojo tinklalapį.
3.8. Vykdytojas įsipareigoja neskelbti konfidencialių duomenų, kurie jam tapo žinomi dirbant su Užsakovu.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą Užsakovo veiklą identifikuojančią informaciją, bei informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
4.2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas už paslaugas, kurių galiojimo laikas yra pratęsiamas tik pilnai atsiskaičius su Vykdytoju. Sąskaitos apmokėjimo laikas 3 d.d. skaičiuojamos nuo sąskaitos išrašymo datos.
4.3. Užsakovas, prieš pradedant naudotis Programine Įranga privalo susipažinti su Vykdytojo pateikta Mokomąja medžiaga. Jeigu atitinkamos dalies Mokomosios medžiagos nėra arba Vykdytojas nesudaro galimybių Užsakovui su ja susipažinti – Užsakovas turi teisę kreiptis į Vykdytoją Konsultacijos.
4.4. Užsakovas turi teisę keisti Domenus, tačiau privalo apie tai iš anksto pranešti Vykdytojui bei suderinti reikiamus tam darbui atlikti veiksmus, kurie gali būti susiję su papildomais mokesčiais.
4.5. Užsakovas neturi teisės platinti, viešinti, nuomoti ar kitaip perduoti Programinę Įrangą ar jos dalį tretiesiems asmenims be Vykdytojo raštiško sutikimo. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo šių įsipareigojimų.
4.6. Užsakovas įsipareigoja talpinti ir administruoti turinį, neprieštaraujantį LR teisės aktams, viešajai tvarkai ir gerai moralei.
4.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovui suteikti serverio resursai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. laiškų siuntimui, kompiuterinių sistemų kenkimui, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant serverinio procesoriaus bei kitų komponentų darbą.
4.8. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo.
4.9. Užsakovas supranta, jog Vykdytojas nėra atsakingas už Programinės Įrangos bei jos duomenų bazės atsarginių kopijų darymą. Užsakovas turi teisę jas darytis pats, savarankiškai, serverio valdymo pulto pagalba arba pasitelkus kitus įrankius.
4.10.Užsakovas įsipareigoja neskelbti konfidencialių duomenų, kurie jam tapo žinomi dirbant su Vykdytoju.
4.11.Užsakovas įsipareigoja naudoti Programinę Įrangą nepažeisdamas trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.
4.12. Užsakovas visiškai atsako už trečių asmenų Vykdytojui pareikštas pretenzijas ir ieškinius dėl Užsakovo veiksmų, naudojantis Vykdytojo sukurta Programine Įranga arba talpinimo serveryje paslauga.

5. PROGRAMINĖS ĮRANGOS APIPAVIDALINIMO - DIZAINO, LOGOTIPO KŪRIMO AR KITŲ PAPILDOMŲ DARBŲ UŽSAKYMO TVARKA

5.1. Užsakovui suteikiamas, užsakymo metu pasirinktas Programinės Įrangos apipavidalinimas ir/ar suderintas formatuoto teksto logotipas. Užsakovas turi teisę pats, savo rizika, atlikti Programinės Įrangos apipavidalinimo ir/ar logotipo pakeitimus. Užsakovas supranta, jog tokio pasirinkimo atveju Vykdytojas neprivalo teikti jokių Konsultacijų ar instrukcijų šiems darbams atlikti.
5.2. Jei Užsakovas neranda tinkamo varianto tarp Vykdytojo siūlomų sprendimų, jis turi teisę užsakyti Programinės Įrangos apipavidalinimo ir/arba logotipo kūrimo paslaugą iš Vykdytojo tokia tvarka:
    5.2.1. Užsakovas privalo raštu išdėstyti savo lūkesčius vizualiniam sprendimui. 
    5.2.2. Užsakovas supranta, jog individualaus Programinės Įrangos apipavidalinimo sprendimai laikomi Papildomais reikalavimais.
    5.2.3. Logotipo kūrimas bei Programinės Įrangos platformos apipavidalinimas yra laikomi kaip atskiros dalys, kiekviena su savo atlikimo kaštais ir laiko terminu.
    5.2.4. Po individualaus Programinės Įrangos apipavidalinimo patvirtinimo Vykdytojas suderintą apipavidalinimą integruoja į Programinę Įrangą per atskirai suderintą terminą.
5.3. Individualiai užsakomi dizaino, programavimo ar kiti Vykdytojo atliekami darbai neįtakoja paslaugų teikimo pradžios datos bei yra vykdomi lygiagrečiai.
5.4. Užsakovas, užsakydamas individualias paslaugą(-as) sumoka Vykdytojui 50% avansą, o likusią dalį per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai darbai integruoti į Programinę Įrangą ir Užsakovas yra apie tai informuotas raštu(įskaitant el. paštu).
5.5. Šalys sutaria, jog visiems individualiems darbams galioja bendra, Sutartyje apibrėžta, paslaugų bei darbų priėmimo - perdavimo tvarka.

6. PASLAUGŲ, DARBŲ, PAPILDOMŲ DARBŲ, INDIVIDUALIŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

6.1. Vykdytojui atlikus Užsakovo užsakytas paslaugas, bei Užsakovui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nepareiškus pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės laikoma, kad darbai yra perduoti laiku, profesionaliai ir tinkamai, o Užsakovas dėl jų pretenzijų neturi. Vėliau pateikiamos pretenzijos nėra priimamos. Pretenzijos pareiškimas neatleidžia Užsakovo nuo mokestinių įsipareigojimų.
6.2. Esant išlygoms Šalys aptaria protingą terminą, per kurį Vykdytojas ištaiso Užsakovo raštu išdėstytus neatitikimus.

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS IR DARBŲ PRIEŽIŪRA

7.1. Sutarties pagrindu įvykdytiems Darbams Vykdytojas suteikia 6 (šešių) mėnesių kokybės garantiją, kurios metu Vykdytojas nemokamai teikia Konsultacijas vienam Užsakovo atstovui sistemos valdymo klausimais ir šalina Programinės Įrangos klaidas. Konsultacijos vykdomos ryšio priemonėmis, įskaitant el. paštu.
7.2. Apmokymai Vykdytojo buveinėje vyksta tik iš anksto suderinus. Apmokymai Užsakovo buveinėje vyksta tik iš anksto suderinus ir yra laikomi Papildomais darbais.
7.3. Visi Darbai vykdomi tik Vykdytojo buveinėje.
7.4. Garantinio aptarnavimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo naudojimosi paslaugomis pradžios dienos.
7.5. Vykdytojas per visą Garantinį laikotarpį savo sąskaita perdaro darbus arba jų dalį, jei jie neatitinka Užsakovo ir Vykdytojo suderintų ir raštiškai patvirtintų funkcinių reikalavimų tam darbui ar yra atlikti su defektais.
7.6.Klaidų taisymas vykdomas 10 darbo dienų laikotarpyje nuo Klaidos pranešimo gavimo. Kritinių klaidų taisymas pradedamas 8 darbo valandų laikotarpyje. Jeigu per aukščiau nurodytą laikotarpį ištaisyti klaidos ar išspręsti problemos neįmanoma, Vykdytojas turi tai pagrįsti bei pateikti problemos sprendimo planą, kurį raštu, įskaitant el. paštu, turi patvirtinti Užsakovo atstovas.
7.7. Vykdytojas neatsako už klaidas ar Sistemos funkcionavimo trūkumus atsiradusius dėl Užsakovo kaltės ar reikalavimų nesilaikymo bei tų aplinkybių už kurias Vykdytojas neatsako (kompiuterinės technikos gedimai, virusai).
7.8. Užsakovui, savarankiškai ar pasitelkus trečiąją šalį, modifikavus Programinės Įrangos programinį kodą Garantinis aptarnavimas laikomas nutrauktu, bei Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Darbų priežiūrą. Tokiu atveju Vykdytojas neatsako už pasekmes, įvykusias po šių veiksmų atlikimo.
7.9. Jei nustatyta, kad Užsakovo nurodytos problemos kilo ne dėl Vykdytojo kaltės, darbo sąnaudos, skirtos jų analizei bei sprendimo siūlymui yra apmokamos Užsakovo šioje Sutartyje nustatyta tvarka pagal Valandinius įkainius.
7.10. Vykdytojas neatsako už jokias pasekmes bei neįpareigojamas taisyti jokius Programinės Įrangos veikimo sutrikimus dėl priežasčių, susijusių su Užsakovo technine ir/arba programine įranga, arba sąlygotą Užsakovo techninės ir/arba programinės įrangos pasikeitimo.
7.11.Klaidų bei Kritinių klaidų taisymas po Garantinio aptarnavimo traktuojamas kaip Papildomi reikalavimai.
7.12.Konsultacijų teikimas Užsakovo atstovui po Garantinio aptarnavimo derinami atskiru susitarimu.
7.13.Šalys gali sutarti dėl Garantinio aptarnavimo laikotarpio pratęsimo atskiru susitarimu pasirašant Priežiūros sutartį.

8. PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS, PASLAUGŲ GALIOJIMO PRATĘSIMAS

8.1. Paslaugų kainos, jų apskaičiavimo tvarka bei minimalus naudojimosi paslauga laikotarpis yra nurodomi www.svetainiu-nuoma.lt.
8.2. Užsakovo užsakytas paslaugas atspindi prašymai elektroniniuose laiškuose ir/ar užsakymai elektroninėje užsakymų sistemoje www.svetainiu-nuoma.lt bei Vykdytojo jam pateikiamos sąskaitos faktūros.
8.3. Sąskaita faktūra visiškai atspindi Užsakovo naudojamą paslaugą, o esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp Sutarties ir sąskaitos faktūros – viršenybę turės sąskaita faktūra.
8.6. Visi paslaugų ar papildomų modulių pakeitimai privalo būti pateikti per elektroninių užsakymų sistemą www.svetainiu-nuoma.lt, jei to padaryti nepavyksta, raštu (įskaitant el. paštą) bei laiku apmokėti, jeigu pakeitimo užsakymas yra susijęs su papildomais mokesčiais. Priešingu atveju Vykdytojas turi teisę neatlikti Užsakovo prašymo.
8.7. Užsakovo naudojamų paslaugų galiojimo terminas pratęsiamas gavus pilną apmokėjimą už atitinkamas paslaugas. Negavus pilno apmokėjimo pagal pateiktą sąskaitą paslaugos nėra pratęsiamos.
8.8. Jeigu apmokėjimas atliktas po paslaugos pasibaigimo termino, įskaitant kai paslaugų tiekimas buvo dalinai ar pilnai apribotas, paslauga pratęsiama nuo jos galiojimo pabaigos termino, o laikotarpis tarp paslaugos pasibaigimo dienos ir apmokėjimo dienos nėra kompensuojamas.
8.9. Išankstinio mokėjimo sąskaitos už paslaugų pratęsimą siunčiamos Užsakovui automatiniu būdu iš sąskaitų išrašymo sistemos internete www.elsaskaita.lt ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki Užsakovo naudojamos paslaugos galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas dėl kažkokių priežasčių negauna šios sąskaitos – jis privalo pats kreiptis į Vykdytoją šiai sąskaitai gauti.
8.10. Išankstinio mokėjimo sąskaitos automatiniu būdu išrašomos pagal paslaugos užsakymo metu pasirinktą mokestinį laikotarpį.
8.11. Vykdytojas išrašo Užsakovui sąskaitą-faktūrą už atitinkamas paslaugas po pilno sąskaitos apmokėjimo kaip tai numatyta Sutartyje ir/ar jos prieduose.
8.12. Užsakovas, norėdamas laiku pratęsti paslaugų galiojimą, sąskaitas apmoka ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną, prieš pasibaigiant paslaugų galiojimui.
8.13. Esant mokėjimo vėlavimui pagal Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytą grafiką – Vykdytojas turi teisę apriboti projekto veikimą arba visiškai sustabdyti projekto veikimą, įskaitant kai projektas yra viešai pasiekiamas prieš tai informavęs Užsakovą raštu (įskaitant el. paštu).
8.14. Užsakovui nesilaikant savo mokestinių įsipareigojimų Vykdytojas turi teisę neteikti Konsultacijų, neatlikti Papildomų reikalavimų ar Garantinio aptarnavimo. Ši sąlyga galioja ir Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu.
8.15. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

9. PROGRAMINĖS ĮRANGOS TALPINIMAS SERVERYJE

9.1.  Programinė Įranga talpinama Vykdytojo partnerių suteiktame serveryje pagal www.svetainiu-nuoma.lt skelbiamas sąlygas.
9.2. Talpinimo serveryje paslauga ir Domeno suteikimo paslauga yra įskaičiuota į paslaugos teikimo kainą. Į paslaugos teikimo kainą įskaičiuotų Domenų galūnės gali būti .lt, .eu, .info. Jeigu Užsakovas pageidauja kitokių domeno galūnių mokestis yra taikomas už Užsakovo pasirinktą domeną, apmokant už paslaugą iš anksto už 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį pagal www.svetainiu-nuoma.lt skelbiamus įkainius. Pinigai už iš anksto apmokėtą, išskirtinio domeno užsakymo paslaugą nėra grąžinami.
9.5. Vykdytojas neprivalo rūpintis Darbų ar serveryje esančios medžiagos bei duomenų atsarginėmis kopijomis.
9.5. Užsakovui užsisakius Programinės Įrangos sukūrimo paslaugą ir pageidaujant Programinę Įrangą iškelti į kitą serverį nei pasiūlė Vykdytojas, Užsakovas tai atlieka savo resursais ir rizika. Jeigu Užsakovas pageidauja, kad šiuos darbus atliktų Vykdytojas - tai traktuojama kaip Papildomi reikalavimai. Programinės Įrangos nuomos atveju iškelti Programinę Įrangą į kitą serverį galimybės nėra.
9.6. Užsakovui naudojantis Vykdytojo partnerių suteiktais serverio resursais, Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo naudojamų serverių pasiekiamumas būtų ne mažesnis kaip 99.8% per kalendorinius metus. Atliekant serverių profilaktikos darbus, tokie darbai nėra įskaičiuoti į šį pasiekiamumo rodiklį.
9.8. SSL sertifikato talpinimas Vykdytojo serveryje (jeigu ši paslaugą užsakoma atskirai) kainuoja XX € mėnesiui ir yra apmokamas iš anksto už 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį. Pinigai už iš anksto apmokėtą sertifikato talpinimo paslaugą nėra grąžinami.

10. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS, TERMINO KEITIMAS

10.1. Užsakovui, naudojantis Vykdytojo teikiamomis paslaugomis ir/arba Vykdytojo partnerių serverio resursais, nesilaikant mokėjimo terminų už paslaugas arba neteisėtai naudojant serverio resursus, Vykdytojas gali laikinai apriboti arba sustabdyti šioje sutartyje numatytų paslaugų teikimą iki kol bus įvykdytas Užsakovo mokestinis įsipareigojimas. Jeigu Užsakovas ilgiau nei 1 (vieną) savaitę vėluoja atsiskaityti nurodytomis mokėjimo sąlygomis už paslaugas, Vykdytojas turi teisę sustabdyti projekto veikimą, o praėjus 1 (vienam) mėnesiui po paslaugų galiojimo pabaigos, sunaikinti visus Užsakovo duomenis esančius jam suteiktame virtualiame serveryje nedarydamas atsarginės duomenų kopijos.
10.2. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą pasibaigus Sutarties galiojimui arba Užsakovui laiku nevykdant mokestinių įsipareigojimų.
10.3. Vykdytojas gali nutraukti Sutartį Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo, tačiau tai neatleidžia Užsakovo nuo mokestinių įsipareigojimų, prisiimtų pasirašant šią sutartį.
10.4. Užsakovui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis, Užsakovo iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Pinigai už papildomai suteiktas paslaugas nėra grąžinami.
10.5.  Užsakovui pageidaujant nutraukti sutartį ankščiau minimalaus paslaugų teikimo laikotarpio, Užsakovas privalo informuoti Vykdytoją prie 14 kalendorinių dienų ir apmokėti visą likusio minimalaus paslaugos teikimo laikotarpio sąskaitų sumą iš karto, pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą.
10.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kilusių iki Sutarties nutraukimo, įskaitant Užsakovo mokestinių įsipareigojimų vykdymo.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Nė viena iš Šalių neatsako už tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties Šaliai, pvz., neįvykę sandoriai su trečiąja šalimi, negautas pelnas ir pan.
11.2. Šalys susitaria tarpusavio santykiuose naudoti telefoninį, faksimilinį ryšį bei elektroninį paštą, jeigu šios Sutarties konkrečiame punkte nenumatyta kitaip.
11.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų ir atsakomybės už neįvykdytas šios sutarties sąlygas, jei tai buvo sąlygota „forcemajeure“ aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, įskaitant gaisrą.
11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną Užsakovui ir Vykdytojui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
11.5. Visi šios Sutarties pakeitimai bei papildymai yra pasirašomi Vykdytojo ir Užsakovo dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
11.6. Apie Šalių atstovų/kontaktų pakeitimus Šalys privalo informuoti viena kitą raštu ar elektroniniu paštu nedelsiant.
11.8. Visi ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami tarpusavyje arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys patvirtina, kad perskaitė ir suprato šios Sutarties sąlygas bei pasekmes ir, kad šios sąlygos atitinka tikruosius Šalių norus ir ketinimus. Ši Sutartis gali būti pasirašyta elektroniniu būdu.  


   
Vadovas Linas Karickas
(pareigos, vardas ir pavardė) A.V.
Vardas, Pavardė
(pareigos, vardas ir pavardė) A.V.